Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 4: (a) Aspergillus niger in culture plate (b) Aspergillus conidia under electron microscope

Figure 4: (a) <i>Aspergillus</i> niger in culture plate (b) <i>Aspergillus</i> conidia under electron microscope